Avisos Importantes

Avisos Importantes


Avisos Importantes


PREMIO DEPORTISTA EN EDAD ESCOLAR 2017


2018-02-22-CONVOCATORIA PREMIO


Convocatoria Premio Deportista en Edad Escolar 2017

 

La Secretaría de la Dirección General del Deporte nos ha remitido, para su divulgación, el siguiente correo electrónico:


Bon dia:

El Consell Superior d’Esports ens fa arribar la còpia de la convocatòria "Premi esportista en edat escolar 2017" que els adjuntem perquè li donen la oportuna difusió. També la poden descarregar de:

http://www.csd.gob.es/csd/promocion/deporte-escolar/premios-deporte-en-edad-escolar/

Cada Comunitat Autònoma pot presentar una única candidatura, al·legant els mèrits esportius, acadèmics i de qualsevol altre aspecte vinculat, que li puga fer mereixedor/a del guardó.

Finalitza el termini el 23 de març de 2018.

D’acord amb el punt 2. a) de la convocatòria “les sol·licituds hauran de ser presentades per les direccions generals d’Esport (o òrgan semblant de les comunitats autònomes i de les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla. No serà tinguda en compte cap candidatura que no seguisca este tràmit i siga presentada directament pels interessats o a través d’altres entitats (Federacions Esportives, Ajuntaments, Clubs, Associacions, etc)”

Així doncs, a fi de poder valorar per esta Direcció General totes les candidatures presentades i triar l’única que s’envie de la Comunitat Valenciana, s’admetran candidatures amb registre d’entrada fins 13 de març de 2018 .

Preguem que ens envien escanejat a esta direcció de correu electrònic el document presentat per registre d’entrada, per a poder agilitzar el tràmit de selecció: promocion_dgd@gva.es

Atentament

-----------------------------------------------------

Buenos días:

El Consejo Superior de Deportes nos hace llegar la copia de la convocatoria "Premio deportista en edad escolar 2017" que les adjuntamos para que le den la oportuna difusión. También la pueden descargar de:

http://www.csd.gob.es/csd/promocion/deporte-escolar/premios-deporte-en-edad-escolar/

Cada Comunidad Autónoma, puede presentar una candidatura, alegando los méritos deportivos, académicos y de cualquier otro aspecto vinculado, que le pueda hacer merecedor/a del galardón.

Finaliza el plazo el 23 de marzo de 2018.

De acuerdo con el punto 2. a) de la convocatoria “las solicitudes deberán ser presentadas por las Direcciones Generales de Deporte (u órgano similar de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. No será tenida en cuenta ninguna candidatura que no siga este trámite y sea presentada directamente por los interesados o a través de otras entidades (Federaciones Deportivas, Ayuntamientos, Clubes, Asociaciones, etc)”

Así pues, con el fin de poder valorar por esta Dirección General todas las candidaturas presentadas y elegir la única que se envíe de la Comunitat Valenciana, se admitirán candidaturas con registro de entrada hasta el 13 de marzo de 2018.

Rogamos que nos envíen escaneado a esta dirección de email el documento

presentado por registro de entrada , para poder agilizar el trámite de selección: promocion_dgd@gva.es

Atentamente


Lista de avisos importantes