Transparència


 

INFORMACIÓ DE TRANSPARÈNCIA DE LA FGCV

 

A fi de reforçar la transparència de la nostra activitat, apliquem mesures de publicitat activa, publicant informació institucional, organitzativa i de planificació, així com la informació econòmica, pressupostària i estadística. En concret, publiquem en la nostra pàgina web la informació següent:

 

a) FUNCIONS Públiques que desenrotllem.

 

Esta federació esportiva pretén desenrotllar les seues funcions amb respecte als principis i valors establits en la Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i la resta de l’ordenament jurídic, aplicant en el seu desenrotllament els valors democràtics i els principis de l’estat social i de dret.

L’objectiu és incorporar a la nostra societat una entitat esportiva més democràtica i igualitària, que servisca de transmissora de valors a través de l’esport i assegure que la seua promoció es realitze respectant els principis d’igualtat d’oportunitats, igualtat de gènere i inclusividad.

Concepte:

 1. La FGCV és una associació privada sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, constituïda per esportistes, personal tècnic entrenador, jutges àrbitres i altres estaments estatutàriament establits, així com per clubs, seccions esportives d’altres entitats i societats anònimes esportives, el fi prioritari de la qual és la promoció, tutela, organització i control de les seues respectives modalitats i especialitats esportives dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
 2. Exercix, per delegació, funcions públiques de caràcter administratiu, actuant en este cas com a agent col·laborador de l’administració autonòmica, baix la tutela i coordinació de l’òrgan competent en matèria d’esport. Estes funcions en cap cas podran ser delegades.
  Regulació i principis d’actuació:

Regulació i principis d’actuació:

 1. La FGCV es regix pel que disposa la Llei de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana i en les seues normes de desplegament, pels seus propis estatuts i reglaments i per les altres disposicions legals o federatives de qualsevol àmbit que resulten aplicables.
 2. Quan exercisca funcions públiques, haurà de respectar en la seua actuació i relacions els principis següents:
  1. Servici efectiu a la ciutadania.
  2. Simplicitat, claredat i proximitat a la ciutadania.
  3. Participació, objectivitat i transparència de l’actuació administrativa.
  4. Racionalització i agilitat dels procediments administratius i de les activitats materials de gestió.
  5. Bona fe, confiança legítima i lleialtat institucional.
  6. Responsabilitat per la gestió pública.
  7. Planificació i direcció per objectius i control de la gestió i avaluació dels resultats.
  8. Eficàcia en el compliment dels objectius fixats.
  9. Economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals.
  10. Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.
  11. Cooperació, col·laboració i coordinació amb les administracions públiques.

Funcions:

 1. Corresponen amb caràcter exclusiu com a federació esportiva de la Comunitat Valenciana les funcions següents:
  1. Qualificar, organitzar i autoritzar les competicions oficials d’àmbit autonòmic o inferior de les seues modalitats o especialitats esportives, excepte les que realitzen els ens públics amb competències per a això.
  2. Expedir les llicències federatives.
  3. Emetre l’informe preceptiu per a la inscripció dels clubs esportius i les seccions esportives en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
  4. Actuar en coordinació amb la federació espanyola i internacional corresponent per a la celebració de les competicions oficials espanyoles i internacionals que se celebren en el territori de la Comunitat Valenciana.
  5. Representar a la Comunitat Valenciana en les activitats i competicions esportives oficials de la seua modalitat, en els àmbits autonòmic, estatal i, si és el cas, internacional.
  6. Elaborar i executar, en coordinació amb l’òrgan competent en matèria d’esport i amb les federacions esportives espanyoles, els plans de preparació de persones esportistes d’elit i alt nivell de la seua modalitat o especialitat esportiva.
  7. Col·laborar amb l’òrgan competent en matèria d’esport en l’elaboració de la relació de les persones esportistes d’elit.
  8. Col·laborar en els programes esportius de l’òrgan competent en matèria d’esport.
  9. Exercir la potestat disciplinària i col·laborar amb el Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana, i executar les ordes i resolucions d’este. 
  10. Designar als i les esportistes de la seua modalitat esportiva que hagen d’integrar les seleccions autonòmiques.
  11. Assumir les modalitats i especialitats esportives que li adscriga l’òrgan competent en matèria d’esport, en atenció a criteris d’interés esportiu general.
  12. Tutelar i emparar les noves modalitats o especialitats esportives que sorgisquen del desenrotllament del seu esport, propostes per l’assemblea general de la federació i aprovades per l’òrgan competent de l’administració esportiva.
  13. Sol·licitar al Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana la suspensió de la inscripció en l’esmentat registre d’aquelles entitats esportives no adscrites a la federació.
 2. També li corresponen les següents funcions, amb caràcter no exclusiu:
  1. Promoure l’esport i vetlar pel compliment de les normes estatutàries i reglamentàries de caràcter esportiu de la seua modalitat o especialitat.
  2. Col·laborar amb l’administració autonòmica en els programes de formació de persones tècniques entrenadoras esportives.
  3. Organitzar concentracions i cursos de perfeccionament per als seus diferents estaments esportius.
  4. Col·laborar amb la Generalitat en la prevenció, control i repressió en la utilització de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l’esport.
  5. Vetlar per l’òmplic general de la normativa que els siga aplicable, amb especial atenció a les matèries de transparència, igualtat de gènere, integració, equitat, protecció i salut de les persones en tots els seus nivells i funcions.
  6. Col·laborar amb les administracions públiques en la prestació de servicis públics de caràcter esportiu per a la ciutadania.
  7. Col·laborar amb les administracions públiques en la gestió d’instal·lacions esportives.
 3. Són funcions públiques de caràcter administratiu les arreplegades en els epígrafs a) , b) , e) i i) de l’apartat 1, i els epígrafs b) i d) de l’apartat 2, que no podran ser al seu torn delegades per la federació.

Els actes dictats en l’exercici de funcions públiques de caràcter administratiu seran recurribles davant de l’òrgan competent en matèria esportiva que corresponga, segons el règim de recursos previst en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a excepció de que es dicten en exercici de la potestat disciplinària, el coneixement de la qual correspon al Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana. En ambdós casos, les resolucions dictades per l’òrgan competent en matèria d’esport i pel Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana posen fi a la via administrativa.

 

b) Estatuts, reglaments i la resta de NORMATIVA que ens és d’aplicació.

 

Les entitats esportives es regiran pel que disposa la Llei de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana, pel decret d’entitats esportives i disposicions que ho desenrotllen, pels seus estatuts i reglaments, per la normativa federativa corresponent i per qualsevol altra que se li aplique. (Veure enllaç a pàgina web).

 

c) Organigrama i identificació.

 

 

 • Identificació dels responsables:
  • Òrgans de govern i representació:
   • Assemblea General  (òrgan suprem de representació i govern).
   • Presidència (òrgan executiu):D. Andrés M. Torrubia Arenas.
   • Junta Directiva (òrgan col·legiat de gestió):
    • Vicepresidents.
    • Delegats/Delegades Provincials.
    • Secretari.
    • Tresorer.
    • Presidents/Presidentes de Comités Tècnics.
    • Vocals.
  • Comissió Permanent de la Junta Directiva: Composta pel President, els tres Vicepresidents, el Secretari i el Tresorer.
  • Comités Tècnics.
  • Òrgans Disciplinaris:
   • Comité de Disciplina Esportiva de Primera Instància:
    • President: D. D. Juan Pedro Carrión Ribera.
   • Comité de Disciplina Esportiva d’Apel·lació:
     • President: D. Constantino Castellanos Collado.
     • Vocal: D. J. Eugenio Redondo Sanz.
     • Vocal: D. Javier Fernandez Martí.
  • Junta Electoral Federativa:
   • Presidenta: Dña. Noemí Guevara López.
   • Secretaria: Dña.Lorena Palazón Esclápez.
   • Vocal: D. Juan Ramón Pastor Martínez.
  • Coordinador General: D. Juan Manuel Verdú Puch.
  • Secretari General: D. Vicente Mora Alcácer.
  • Director Esportiu: D. Alberto Ballester Asensio.
  • Director de Comunicació: Eduardo Minguell Otaolaurruchi..
  • Departaments: Atesos per personal laboral.
  • Empleats:
   • Seu federativa (València):
    • Vicente Mora Alcácer (federacion@golfcv.com).
    • Alberto Ballester Asensio (alberto@golfcv.com).
    • Inmaculada Nebot Laguarda (licencias@golfcv.com).
    • Natalia Andrés Navarro (natalia@golfcv.com).
   • Escuela de Golf (Elche):
    • Juan Manuel Verdú Puch (jmverdu@golfcv.com).
    • Eduardo Minguell Otaolaurruchi (info@escuelagolfelche.com).
    • Noemí Guevara López (info@escuelagolfelche.com).
    • Andrés Caballer Hernani (info@escuelagolfelche.com).
  • Escola de Golf d’Elx FGCV, S.L.
   • Administrador Únic: D. Andrés M. Torrubia Arenas.
   • President de la instal·lació esportiva: D. Juan Pintor Puerta.
   • Director Tècnic: D. Juan Manuel Verdú Puch.

 

d) Informació econòmica i pressupostària:

 

d.1. Tots els contractes i convenis subscrits en l’exercici de funcions públiques, amb indicació de l’objecte, duració i import: :

 • Exercici 2012:
  • AJUNTAMENT D’ELX: ACORD, de 23 d’octubre de 2012, amb l’Ajuntament d’Elx per a la concessió demanial a favor de la Federació de Golf de la Comunitat Valenciana (FGCV) de l’ús d’uns terrenys per a la construcció i posada en funcionament de l’Escola de Golf d’Elx de la FGCV. La concessió té per objecte la utilització privativa per part de la FGCV del bé demanial propietat del AE, amb la finalitat de construir una escola federativa de golf per part de la FGCV, que ha suposat la construcció d’un camp de pràctiques, clots curts per a l’ensenyament, nau de manteniment, un edifici social i les seues instal·lacions annexes corresponents; sent a càrrec de l’entitat concessionària la realització íntegra de les obres i partides complementàries, així com les responsabilitats que es deriven d’aquestes. La durada de la concessió serà de 40 anys, prorrogables fins a aconseguir la durada màxima de 75 anys. Una vegada extingida la concessió administrativa, l’entitat concessionària abandonarà i deixarà lliure i gratuïtament a la disposició de l’Ajuntament d’Elx totes les instal·lacions construïdes, sense cost algun, lliure de càrregues i gravàmens. També cedirà a l’Ajuntament la gestió de les instal·lacions, llevat que siga objecte de nova concessió.

 

d.2. Les subvencions i ajudes públiques rebudes i concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris:

 • Exercici 2017:
  • SECRETARIA AUTONÒMICA DE CULTURA I ESPORT: RESOLUCIÓ, de 25 de juliol de 2017, de la Direcció General d’Esport, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al foment de l’esport federat i els programes de tecnificació esportiva en la Comunitat Valenciana per al l’any 2017. Es concedix a la Federació de Golf de la Comunitat Valenciana la subvenció, per un import global de 19.727 €, que es distribuïx de la següent manera per a sufragar els gastos ocasionats pel:
   • Programa I: Gestió i funcionament, la quantitat de 12.995 €.
   • Programa II: Activitats esportives, la quantitat de 6.732 €.
  • DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT: DECRET núm. 10576, de 4 d’octubre de 2017, del Sr. Diputat d’Esports de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per a la concessió d’una subvenció de caràcter nominatiu, per un import màxim de 10.000 €, a la Federació de Golf de la Comunitat Valenciana, per a la celebració de l’I Torneig de Golf Diputació d’Alacant 2017, que tindrà lloc en el municipi de Mutxamel, en les instal·lacions esportives de Bonalba Club de Golf, els dies 17 i 18 de novembre de 2017.
 •  Exercici 2018:
  • SECRETARIA AUTONÒMICA DE CULTURA I ESPORT: RESOLUCIÓ, de 23 de juliol de 2018, de la Direcció General d’Esport, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al foment de l’esport federat i els programes de tecnificació esportiva en la Comunitat Valenciana per al l’any 2018. Es concedix a la Federació de Golf de la Comunitat Valenciana la subvenció, per un import global de 23.548 €, que es distribuïx de la següent manera per a sufragar els gastos ocasionats pel:
   • Programa I: Gestió i funcionament, la quantitat de 15.000 €.
   • Programa II: Activitats esportives, la quantitat de 8.548 €.
  • DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT:
   • CONVENI de cooperació, d’11 de juliol de 2018, entre l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant (DPA) i la Federació de Golf de la Comunitat Valenciana (FGCV) per a l’execució d’obres d’adequació paisatgística de les instal·lacions de la Federació en el municipi d’Elx. És objecte del present Conveni articular la col·laboració entre la DPA i la FGCV amb el propòsit de subvencionar l’execució d’obres d’adequació paisatgística en les instal·lacions (camp escola de golf) que disposa aquesta Federació en el municipi d’Elx, situades en carrer María Sanchis Dolz núm. 1, durant l’anualitat 2018. El Conveni s’extingirà a la formalització de l’Acta de lliurament de l’obra objecte d’aquest. La DPA destina la quantitat de 63.000 € per a atendre el compromís econòmic derivat del present Conveni.
   • DECRET núm. 10723, de 5 de novembre de 2018, del Sr. Diputat d’Esports de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per a la concessió d’una subvenció de caràcter nominatiu, per un import màxim de 10.000 €, a la Federació de Golf de la Comunitat Valenciana, per a la celebració de l’II Torneig de Golf Diputació d’Alacant 2018, que ha tingut lloc en el municipi d’Alacant, en les instal·lacions esportives de El Plantío Club de Golf, els dies 26 i 27 d’octubre de 2018.
   • DECRET núm. 10818, de 26 de novembre de 2018, del Sr. Diputat d’Esports de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per a la concessió d’una subvenció de caràcter nominatiu, per un import màxim de 312.000 €, a la Federació de Golf de la Comunitat Valenciana, amb destinació a la celebració del torneig European Tour Golf Sènior 2018, que tindrà lloc en el municipi de Benidorm del 27 de novembre a l’1 de desembre de 2018.
  • AJUNTAMENT DE BENIDORM: CONVENI, de 26 de novembre de 2018, de el Excm. Ajuntament de Benidorm amb la Federació de Golf de la Comunitat Valenciana. Com a organitzadora del Torneig de Golf Internacional denominat “Costa Blanca Benidorm Sènior Masters 2018” ha interessat, entre altres entitats, la col·laboració de l’Ajuntament de Benidorm en l’esdeveniment, que se celebrarà entre els dies 27 de novembre al 31 de desembre de 2018 (finalitzarà la durada de la promoció del torneig), en el camp de golf “Meliá Villaitana Golf”, del municipi de Benidorm (Alacant). Aquest conveni es finança amb càrrec a la partida 2018.0.17.3400.0.47900, del pressupost municipal vigent de l’Ajuntament de Benidorm, que aporta la quantitat de 121.000 € (inclòs IVA), per a costejar part de les despeses del Torneig.
 • Ejercicio 2019:
  • SECRETARIA AUTONÒMICA DE CULTURA I ESPORT: RESOLUCIÓ, de 2 de juliol de 2019, de la Direcció General d’Esport, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al foment de l’esport federat i els programes de tecnificació esportiva a la Comunitat Valenciana per a l’any 2019. Es concedeix a la Federació de Golf de la Comunitat Valenciana la subvenció, per un import global de 32.390 €, que es distribueix de la següent manera per a sufragar les despeses ocasionades per el:
   • Programa I: Gestión y funcionamiento, la cantidad de 19.000 €.
   • Programa II: Actividades deportivas, la cantidad de 13.390 €.

 

d.3. Els pressupostos anuals:

 

d.4. Els comptes anuals que hagen de rendir-se i els informes d’auditoria:

 

d.5. Les retribucions percebudes anualment per les persones membres dels òrgans de govern i representació de la federació. Igualment, es faran públiques les indemnitzacions percebudes, si és el cas, en ocasió de l’abandó del càrrec:

 1. Les persones directives tenen dret a rebre les retribucions aprovades per l’assemblea general i el reembossament dels gastos realitzats en el compliment de les seues activitats dins dels límits prèviament establits per l’assemblea general de la federació, és a dir, tindran dret a percebre el reembossament dels gastos que s’hagen produït efectivament en l’exercici de les seues funcions.
 2. Les persones directives que mantinguen una relació laboral amb la federació hauran de regir-se per un contracte d’alta direcció.
 3. Les remuneracions i els gastos reembossables dels càrrecs directius seran aprovats per l’assemblea general de forma específica, nominal i limitada, quant a la seua quantia i duració, i conclourà, com a màxim, al finalitzar el mandat.
 4. El personal directiu de la federació NO podrà:
  1. Percebre comissions, pagaments de viatges o beneficis anàlegs de terceres persones o entitats per la contractació de béns i servicis per part de l’entitat esportiva.
  2. Percebre incentius per a aconseguir objectius esportius o econòmics, llevat que ho aprove prèviament l’assemblea general i es comunique a l’òrgan competent en matèria d’esport.
  3. Contractar, per mitjà de les seues empreses o en nom de tercers, amb la pròpia entitat esportiva, llevat que ho aprove prèviament l’assemblea general i es comunique a l’òrgan competent en matèria d’esport. Esta prohibició d’autocontractació afectarà les empreses dels seus cònjuges, de persones vinculades per una relació de convivència anàloga i dels seus descendents o ascendents.
  4. Fer ús del patrimoni de la seua federació o valdre’s de la seua posició en la mateixa per a obtindre un avantatge patrimonial.
  5. Qualssevol altres prohibicions previstes per les normes estatutàries o reglamentàries de la federació.

Actualment els membres dels òrgans de govern i representació de la FGCV no perceben retribució alguna per l’acompliment de les seues funcions.

 

CONTACTE:

 

 • Federación de Golf de la Comunitat Valenciana:
  • Direcció: C/ El Bachiller, 15-27ª / 46010 València
  • Telèfon: 96 393 54 03
  • E-mail: federacion@golfcv.com
  • Web: https://golfcv.com
 • Escola de Golf Elx:
  • Direcció: María Sanchis Dolz, nº 1
  • Telèfon: 966 36 40 36
  • E-mail: info@escuelagolfelche.com
  • Web: www.escuelagolfelche.com