La Federació

La Federació


La Federació de Golf de la Comunitat Valenciana , és una associació privada sense ànim de lucre amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, la fi prioritària de la qual és la promoció, tutela, organització i control sobre la modalitat esportiva de l’esport del Golf, i sobre totes les que en el seu moment aprove l’Assemblea General i que tinguen especial relació amb la pràctica del joc del Golf, dins de l’àmbit territorial de la Federació que s’aplica a tot el territori de la Comunitat Valenciana.

És una associació integrada per esportistes, tècnics-entrenadors, jutges-àrbitres, així com entitats esportives (clubs, societats anònimes esportives i seccions esportives d’altres entitats).

Té la consideració d’entitat d’utilitat pública d’acord amb la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport i exerceix per delegació de la Generalitat Valenciana, funcions públiques de caràcter administratiu, baix la tutela i coordinació de la Direcció General de l’Esport.

Es regeix per la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana, el Decret 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana i altres normes de desenvolupament, pels seus Estatuts i reglaments degudament aprovats, i altres disposicions legals o federatives de qualsevol àmbit que resulten aplicables.
Són òrgans superiors de govern i representació de la Federació de Golf de la Comunitat Valenciana, l’Assemblea General, el President i la Junta Directiva.

L’Assemblea General, és el màxim òrgan de representació i govern de la federació. El President és l’òrgan executiu de la federació. La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de govern i gestió de la federació. El Secretari és l’òrgan administratiu de la federació.

Correspon amb caràcter exclusiu a la Federació de Golf de la Comunitat Valenciana, les següents funcions:

 • Qualificar, organitzar i, si escau, autoritzar les competicions oficials de la seua/es modalitats esportives, així com autoritzar les competicions no oficials quan siga procedent.
 • Representar a la Comunitat Valenciana en les competicions esportives oficials de la seua/es modalitat/s en els àmbits autonòmic i estatal.
 • Representar en l’àmbit de la Comunitat Valenciana a la federació o agrupació espanyola en la qual estiguen integrats, amb caràcter únic i exclusiu.
 • Elaborar i executar, en coordinació amb les federacions espanyoles, els plans de preparació d’esportistes d’alt nivell de la seua modalitat esportiva.
 • Col·laborar amb la Direcció General de l’Esport en l’elaboració de la relació d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana.
 • Col·laborar i programar amb l’Administració autonòmica en els programes de formació de tècnics esportius.
 • Col·laborar amb l’Administració autonòmica i, si escau, amb la federació espanyola, en la prevenció, control i repressió de l’ús de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l’esport.
 • Col·laborar amb l’Administració autonòmica, per a la promoció de la seua modalitat esportiva en tota la Comunitat Valenciana.
 • Organitzar concentracions i cursos de perfeccionament per als diferents estaments esportius, per al seu major nivell i projecció.
 • Exercir la potestat disciplinària esportiva d’acord amb la Llei 4/1993 de l’Esport de la Comunitat Valenciana, les seues normes de desenvolupament i els presents reglaments.
 • Col·laborar amb el Comité Valencià de Disciplina Esportiva, i executar les ordres i resolucions d’aquest.
 • Designar als esportistes de la seua modalitat que hagen d’integrar la selecció autonòmica. Per això, tant els esportistes, com els clubs i altres persones i entitats federades, hauran de posar-se a la disposició de la federació quan siguen requerits.
 • Tutelar i emparar les noves modalitats o especialitats esportives que sorgisquen, i siguen aprovades per la Direcció General de l’Esport.
 • Assumir les modalitats i especialitats esportives que adscriga la Direcció General de l’Esport a les federacions.
 • Coordinar amb la federació o agrupació esportiva espanyola, la gestió de les seues respectives modalitats o especialitats esportives.

En relació amb el seu objecte social o finalitat específica es podran realitzar qualssevol altres activitats, no contemplades en les funcions enumerades en l’article anterior, fins i tot les derivades d’explotacions econòmiques, amb submissió en aquest últim cas al que es disposa en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de fundacions i incentius fiscals a la participació privada en activitats d’interés general i altra legislació aplicable.