Informació General

Informació General


La condició de federat s’obté mitjançant la concessió de la llicència per la Federació. La llicència atorga al seu titular la condició de membre de la a Federació, i li habilita per a participar en activitats esportives i/o en competicions oficials.

La llicència esportiva de jugador aficionat serà obligatòria a Espanya per als qui practiquen la modalitat esportiva de golf, en el si d’una entitat esportiva i fora de les competicions oficials, segons les normes del Consell Superior d’Esports i la legislació actualment en vigor.

Les persones que siguen socis d’un Club, hauran de tramitar la seua llicència federativa a través de les oficines del propi Club, i aquelles que no pertanguen a cap Club podran sol·licitar la llicència com a independent a través de les oficines de la Federació Territorial corresponent a la Comunitat Autònoma en la qual tinga el seu domicili el sol·licitant.

El departament de llicències de la Federació de Golf de la Comunitat Valenciana s’encarrega de la tramitació i gestió de la llicència federativa de jugador aficionat per a practicar el golf a Espanya.
L’assegurança d’aquesta llicència cobreix la responsabilitat civil i els accidents que es produïsquen durant la pràctica del golf en un camp degudament homologat.

La validesa de la llicència federativa es correspon amb l’any natural, és a dir de gener a desembre de cada any. Per això, quan un federat causa alta, la validesa de la seua llicència queda establida des d’aqueixa data fins al 31 de desembre del mateix any, sent el seu preu únic i no fraccionable. La Real Federació Espanyola de Golf renova automàticament totes les llicències el ler de Gener de cada any.

Existeixen dos tipus de llicències esportives, les de caràcter competitiu o llicències amb handicap que habiliten per a participar en competicions oficials i les de caràcter no competitiu o llicències sense handicap que habiliten per a participar en qualsevol altre tipus d’activitat esportiva de la modalitat i que inicialment sol·licitaran aquelles persones que manquen d’experiència en aquest esport i que es limiten a rebre classes sense practicar o jugar en el camp..

Per a poder obtindre un primer handicap el federat haurà d’haver adquirit la preparació suficient i haurà de superar les proves, tant teòriques com pràctiques que tinguen establides els Comités de Competició de cada Club atenent les directrius d’aquesta Federació Territorial.